สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ

บริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ

เปลี่ยนไส้กรองน้ำ หรือยัง ?

บริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ

         การเปลี่ยนไส้กรองน้ำมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากเราเปลี่ยนไส้กรองผิดตำแหน่ง อาจทำให้ระบบกรองน้ำเสียหาย หรือส่งผลทำให้เครื่องกรองน้ำไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเราได้น้ำดื่มที่อาจส่งผลต่อร่างกายเราก็ได้ ซึ่งการเปลี่ยนไส้กรองพอแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนในการเปลี่ยนไส้กรอง

(1). ขั้นตอนตรวจสภาพเครื่องกรองน้ำดื่ม,ไส้กรองน้ำดื่ม

-  ตรวจสภาพเครื่องกรองน้ำว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่ เช่น สายน้ำ ข้อต่อ กระบอก โอริ่งกระบอก หากมีการชำรุดแจ้งลูกค้าเพื่อรับทราบ และแก้ไข (อาจมีค่าใช้จ่าย)

-  ตรวจคุณภาพน้ำ ที่จะนำมากรอง (บางพื้นที่มีการเลือกใช้ระบบเครื่องกรองที่ไม่เหมาะสมกับน้ำ) ว่าสามารถใช้กับเครื่องกรองน้ำหรือไม่

-  เลือกใช้ไส้กรองที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ำ และระบบเครื่องกรองน้ำ (ไส้กรองแต่ละบริษัทฯมีความสามารถในการกรองคุณภาพน้ำที่แตกต่างกัน)

(2). ขั้นตอนการล้างไส้กรอง

-  ทำการล้างไส้กรองจากหน้าไป-หลัง

-  แยกการล้างตามชนิดของไส้กรอง

-  ทำการล้างและไล่ระบบอากาศภายในไส้กรอง (กันระบบน้ำย้อย) ซึ่งอาจทำให้ไส้กรองเสียเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

(3). ขั้นตรวจสอบสภาพน้ำ ว่าสามารถนำน้ำมาใช้ได้หรือไม่

-  ระบบกรองน้ำแต่ละแบบใช้เครื่องและวิธีตรวเช็คไม่เหมือนกัน (ขึ้นอยู่กับช่าง) ต้องอาศัยความรู้ของช่างแต่ละคนว่าใช้เครื่องมือเป็นหรีือไม่

-  ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องกรองน้ำ

บริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ ทุกรุ่น ทุกแบบ ด้วยไส้กรองแท้

ได้รับการรับรองมาตราฐาน NSF & WaterQulitu (WQA)


ไส้กรองที่ดีต้องสามารถกรองสารตะกอนและสารแขนลอยขนาดเล็กได้ การเลือกใช้ไส้กรองที่ได้รับรอง และมาตรฐานต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง หลายครั้งที่ปัญหาเรื่องการมีเครื่องกรองน้ำ มันสร้างภาระ เนื่องจากการเลือกเครื่องกรองน้ำที่เป็นแบบเฉพาะ ที่ไม่ใช่แบบที่มีการใช้แพร่หลาย จึงทำให้หลายท่านไม่อยากเปลี่ยนไส้กรอง จนเกิดปัญหาทำให้เครื่องกรองใช้งานไม่ได้

ไส้กรองที่ดีต้องได้ดูได้อย่างไร ?

1).  มาตฐานการผลิต

2).  วัตถุดิบที่ใช้ผลิต

3).  ประสิทธิภาพ/ขนาดความละเอียด
Tags : เครื่องกรองน้ำRO บริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ บริาซ่อมเครื่องกรองน้่ำ

view