สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

TDS ใช้บอกอะไรบ้าง

TDS ใช้บอกอะไรบ้าง

เครือง TDS ใช้เพื่ออะไร ?

       การใช้ TDS สำหรับเครื่องกรองน้ำ แบบ RO เพื่อให้เราทราบว่าไส้กรอง RO-Membrane ของเรายังทำงานได้ดีอยู่่หรือไม่ หลายครับ ที่ผลการอ่าน อาจทำให้หลายคน นำมาแสดงความคิดเห็นในทางลบ(-) เนื่องจากความขาดเคลื่อน เราพอจะแบ่งได้แบบง่าย ๆ แบบชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจดังนี้

1). ค่า TDS >น้ำก่อนกรองด้วยระบบ RO เพื่อให้ทราบเรื่องการกำหนดรูปแบบการทำงานของเครื่องกรองน้ำ ว่าสามารถกรองได้หรือไม่ ให้มีประสิทธฺภาพการทำงานสูงสุด(ระบบ RO มีการหลายแบบขึ้นอยู่กับน้ำที่นำมากรอง)

2). ค่า TDS >น้ำหลังผ่านการกรองด้วยระบบ RO > ค่าน้ำจะต้องลดลง ตามอัตราส่วนที่ถูกกำหนดไว้ จะมากหรือน้อย นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง (ติดตามจากบทความ"เรื่องระบบ RO")

3). ค่า TDS >น้ำที่ผ่านการกรอง ยังสามารถบอกถึง ประสิทธิ และคุณภาพของไส้กรอง / อะไหล่ประกอบต่างๆ ได้ด้วย (ติดตามได้จากบทความ "เรื่องการซ่อมบำรุงระบบกรองน้ำ RO")

4). หากไม่ใช้ ค่า TDS ในการติดตั้งระบบ RO ก็เหมือนกับการนั้งเดา และประมาณการ ซึ่งเป็นการผิดวิธี และไม่ควารเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้ยินบ่อยๆ สำหรับ บางท่านที่ประหยัด ซึ่งไม่แนะนำครับ เพราะจะทำให้เราได้อันตราย

5). เครื่อง TDS บางรุ่นสามารถหาค่าต่าง ๆ ได้อีก เช่น อุณภูมิน้ำ ก่อนเข้าเครื่องกรอง ซึ่งจะทำให้เราทราบเนื่อง จากระบบไส้กรองมีขึดจำกัด ในการกรอง

6). ค่า TDS นอกจากจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการติดระบบ RO แล้ว เครื่องกรองน้ำทั่วไป ยังสามารถใช้ค่านี้ในการติดตั้งได้ เครื่องกรองน้ำแต่ระบบ จะแจ้งข้อมูลค่าน้ำก่อนเข้าเครื่อง> ซึ่งลูกค้าไม่เข้าใจ หรือใส่ใจติดตั้งระบบไส้กรอง พัง (ทางผู้จำหน่าย สามารถ บอกไม่รับประกันได้)

7). ค่า TDS ใช้บองอะไร สั้น = ค่าสารละลายที่มีโลหะหนั้กเป็นองค์ประกอบ หรือดูจากข้อมูกด้านล่างแบบยาวๆ ได้ ครับ

TDS = Total Dissolved Solids เป็นเครื่องใช้ตรวจคุณภาพของน้ำ  TDS คืออะไร ? TDS คือของแข็งที่จือปนอยู่กับน้ำ เป็นของแข็งที่ละลายอยู่กับน้ำที่มีขนาดเล็กจนตาเรามองไม่เห็น แต่สามารถตรวจหาได้ด้วย เครื่อง TDS ที่มีหน่วยวัดเป็น มก./ลิตร (PPM)

TDS = แสดงค่าของสารละลายที่เจือปนและปลกปลอมอยู่กับน้ำ ค่า TDS จะบอกให้ทราบว่ามีการเจือปนมากค่าก็จะสูง มีการเจือปนน้ำค่าก็จะต่ำ นอกจากนี้ค่า TDS ยังบอกให้ทราบว่าในน้ำมีค่าความกระด้างของน้ำได้ ซึ่งค่าความกระด้างของน้ำเป็นสาเหตุของการเกิดหินปูนในระบบท่อ หรือ ตามวาล์วน้ำ นั่นเอง

Total Dissolved Solid : TDS = สารหรือของแข็งที่ละลายน้ำทั้่งหมด (ที่วัดได้) จะชี้บอกให้ทราบค่าความสมบูรณ์ของน้ำ(ของแข็งที่ละลายน้ำได้)ที่ยังหลงเหลืออยู่หลังการระเหยน้ำ นอกจากนี้ ค่า TDS ยังชี้วัดค่าความนำไฟฟ้า คือค่า TDS มาก ค่าความนำไฟฟ้า ก็มาก TDS น้อย ค่าความนำไฟฟ้า ก็น้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข็มข้นของสารละลายที่เจือปนอยู่กับน้ำ ค่าความนำไฟฟ้า เป็นการแสดงให้เห็นค่าสารที่ละลายอยู่ในน้ำได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด มีวิธีคิดดังนี้

ปริมาณ TDS (หน่วย mg/l)     =  ค่าคงที่ x ค่าความนำไฟฟ้า (5)

           ค่าคงที่                  =  0.55-0.80

ค่าต่างๆ ที่แสดงผลของสารที่เป็นของแข็งละลายน้ำได้

ค่า SS (Suspended Solids) เป็นค่าสารละลายที่มีขนาดเล็กที่จะแขวนลอย (Suspend) อยู่ในน้ำได้ สามารถได้ด้วยการใช้กระดาษกรองใยแก้ว (Glass Filter , GF/C) หลังจากนั้นให้นำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 103-105oC

ค่า DO (Dissolved Oxygen) เป็นการหาค่า ของออกซิเจนที่เจือปนอยู่ในน้ำ หรือของเหลว (คิดเป็นร้อยละ) ค่า DO สูง หมายถึงในน้ำมีออกซิเจนละลายอยู่มาก (ไม่ได้รวมถึง การปนเปลื่อนของสารจุรินทรีย์ ความสะอาดของน้ำ)

ค่า COD (Chemical Oxygen Demand) เป็นค่าแสดงค่าของออกซิเจนที่สามารถใช้แสดงปฏิกริยาทุกๆ อย่าง ทั้งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  ดังนั้น ค่า COD เป็นการวัดความสกปรกของน้ำ โดยคิดเปลี่ยบเที่ยมในรูปของออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็น คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

ค่า BOD (Bilogical Oxygen Demand) เป็นค่าปริมาณของออกซิเจน ที่ต้องการเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวติทั้งหมด

(1) ค่า BOD สูง หมายถึง ในน้ำมีออกซิเจนมาก โดยสิงมีชีิวืต ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่ามีเชื่้อจุลลินทรีอยู่มากก็เป็นไปได้

(2) ค่า BOD ต่ำ หมายถึง ระดับการใช้ออกซิเจนของสิ่งมีชิวิตในน้ำต่ำ จึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าในน้ำนั้นมีสารอินทรีย์มากน้อยหรือไม่ (จุลลินทรีย์บางชนิด ไม่ใช้ออกซิเจนก็มี)

(3) ค่า BOD ต่ำ หมายถึง  เป็นน้ำที่สะอาด หรือ น้ำไม่สะอาด(เน่า) (แสดงถึงในน้ำไม่มีออกซิเจนมากพอให้สิ่งมีชีวิตในการดำรงชีพได้)

Tags : TDS เครื่องกรองน้ำ RO 

view